Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 43 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240)

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2015 poz. 779)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2020 poz. 350)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 218 poz. 1696)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. 2012 poz. 261)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012r. poz. 286)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012r. poz. 747)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60 z 2007r. poz. 408)

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych z 20.05.2021r. (Dz. U. Nr 208 -12230 poz. 1240)

Statut Śląskiego WOPR

Dziennik udzielania pierwszej pomocy

Dziennik pracy ratowników - miejsce wyznaczone do kąpieli

Dziennik pracy ratowników - pływalnie

Protokół z akcji/intwerwencji

System informacji wizualnej Śląskiego WOPR

Wyciąg z obowiązującego prawa wodnego

Dołącz do nas

Więcej...

Harmonogram szkoleń

Więcej...

praca dla ratownika

Więcej...

Witajcie

na stronach poświęconych wopr

Więcej...

Śląska

grupa interwencyjna

Więcej...

Kalendarz

ważnych przedsięwzięć

Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR | Design: mappo.pl