Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) za zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych (tj. m. in. pływalniach) odpowiedzialni są zarządzający tymi obszarami.
Jednym z obowiązków przewidzianych przez ustawę, do którego realizacji w ramach zapewnienia bezpieczeństwa zobowiązany jest zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym jest obowiązek „zapewnienia stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych” (art. 4 ust. 2 pkt 2).

Obowiązek ten zarządzający realizują poprzez zatrudnienie ratowników wodnych, ewentualnie zlecenie – w trybie art. 21 ust. 3 ustawy – organizowania, kierowania i koordynowania działań ratowniczych podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego.
Wymagania, co do minimalnej liczby ratowników wodnych, którzy powinni zapewniać stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2012 r. poz. 108).  Dla pływalni są one następujące:
jeden ratownik wodny – w przypadku pływalni dysponującej nieckami basenowymi o długości do 25 m;
dwóch ratowników wodnych - w przypadku pływalni dysponującej nieckami basenowymi o długości 25-50 m;
trzech ratowników wodnych - w przypadku pływalni dysponującej nieckami basenowymi o długości powyżej 50 m.
Zaznaczenia wymaga, iż z przepisów ustawy i rozporządzenia wynika obowiązek zapewnienia stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego, co oznacza, że zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym powinien zadbać, by obszar wodny był stale kontrolowany przez co najmniej taką liczbę ratowników, jaka przewidziana jest przez rozporządzenie. Liczba ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego nie powinna być utożsamiana z liczbą ratowników zatrudnianych przez zarządzającego. Obowiązkiem zarządzającego jest zapewnienie zastępstwa ratownika wodnego na czas przerwy w pracy, w celu utrzymania stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez co najmniej minimalną liczbę ratowników wodnych, wskazaną w treści rozporządzenia.

Skracanie niecek basenowych za pomocą montowanych nakładek i innych podobnych urządzeń, w ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest niczym innym, jak obchodzeniem przepisu w zakresie wymagań dotyczących minimalnej liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.
Urządzenia te nie zmieniają długości konstrukcyjnej niecek basenowych określonej w dokumentacji budowlanej pływalni, a właśnie ta długość jest długością rozstrzygającą, od której zależy liczba ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego -  pływalni.

Dołącz do nas

Więcej...

Harmonogram szkoleń

Więcej...

praca dla ratownika

Więcej...

Witajcie

na stronach poświęconych wopr

Więcej...

Śląska

grupa interwencyjna

Więcej...

Kalendarz

ważnych przedsięwzięć

Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR | Design: mappo.pl